Atmosférická koroze

Na výrobky, stroje, zařízení, konstrukce, apod., které jsou vystaveny venkovním atmosférickým podmínkám, působí všechny negativní vlivy tohoto prostředí - znečištění ovzduší, srážky, vlhkost, sluneční záření, apod.. Důsledkem tohoto působení je korozní napadení kovových materiálů a degradace nátěrových a kovových povlaků. Korozní proces v atmosférických podmínkách je ovlivněn celou řadou faktorů. Ve většině případů se při atmosférickém korozním procesu uplatòují elektrochemické reakce - anodická a katodická. Základní podmínkou pro vznik a průběh atmosférické koroze je tedy vytvoření vrstvy vlhkosti kondenzací vzdušné vlhkosti. Doba ovlhčení povrchu je závislá na mnoha faktorech - teplotě, relativní vlhkosti vzduchu, množství a druhu srážek, rychlosti větru, intenzitě slunečního záření, tvaru povrchu, jeho drsnosti a čistotě, stupni zakrytí povrchu, atd.. Korozní rychlost je silně ovlivòována koncentrací nečistot ve vzduchu - nejvýznamnější jsou SO2 a chloridy. Rychlost korozního napadení lze odhadnout z údajů o korozní agresivitě atmosféry. Při posuzování korozního napadení materiálů se uvažuje:

  • hmotnostní úbytek kovu rovnoměrnou korozí za určitou dobu
  • nebezpečí výskytu nerovnoměrného korozního napadení a jeho druh
  • vznik korozních zplodin na povrchu a jejich charakter
  • možnost povrchové úpravy materiálu ke snížení korozního nebezpečí

zpět