Sídlo společnosti

U Měšťanského pivovaru 934/4
Praha 7 - Holešovice, 170 00
Tel.: +420 220 809 981
Fax: +420 220 801 967
IČO: 25794787
DIČ: CZ25794787
E-mail: info@svuom.cz
mapa

Dislokované pracoviště

Požárníků 60/8
Horoměřice, 252 62
Tel.: +420 235 355 851/3
E-mail: corrosion@svuom.cz

Výroční zprávy

Výroční zpráva
2018
Výroční zpráva
2017
Výroční zpráva
2016
Výroční zpráva
2015

O společnosti

SVÚOM s.r.o. je společnost zabývající se řešením problematiky v oblastech koroze, protikorozní ochrany a povrchových úprav. Ve své odborné činnosti navazuje na činnost Státního výzkumného ústavu ochrany materiálu (SVÚOM). Tato státní instituce byla založena v roce 1954 za účelem zabezpečení komplexního centralizovaného výzkumu a vývoje protikorozních ochran v Československu. Během své bezmála padesátileté existence získal tento ústav významné postavení v oboru koroze a ochrany materiálů. Státní výzkumný ústav ochrany materiálu byl resortním výzkumným ústavem MPO. Po ukončení odborné činnosti Státního výzkumného ústavu ochrany materiálu jsou nabyté cenné pracovní zkušenosti získané během mnoha let tak dále rozvíjeny v rámci činnosti SVÚOM s.r.o. v oboru koroze a protikorozní ochrany podle požadavku zákazníků.


Historie společnosti

SVÚOM s.r.o. navazuje na činnost Státního výzkumného ústavu ochrany materiálu (zkratka SVÚOM) v Praze.


Období 1949 - 1999

SVÚOM založil v roce 1949 Milič Roubal s ideou skloubit v jedné organizaci výzkum korozní problematiky kovů a problematiku povrchových úprav. SVÚOM zabezpečoval základní teoretický výzkum ve shodě s Československou akademií věd v oboru koroze kovů.

Vzniklý ústav navazoval na výsledky prací českých vědeckých pracovníků jako byli V.Čupr, J.Teindl, J.Rožan a někteří další, kteří se věnovali dílčím problematikám oboru ochrana kovů proti korozi. Hlavní potřebné poznatky v tomto rozsáhlém oboru byly získávány z prací nestorů oboru ochrana kovů proti korozi, jako byli U.R.Evans, M.Pourbaix, G.V.Akimov, M.G.Fontana, P. Lacombe, J.E.O.Mayne, W.J. Müller, H. H. Uhlig, C. Wagner a mnoho dalších.

Problematika ochrany kovů proti korozi začala být součástí výuky v 50. letech minulého století na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, dále na Vysoké škole báòské v Ostravě a na Vysoké škole chemickotechnologické v Pardubicích zejména ve vztahu k problematice organických povlaků a postupně se stala předmětem výuky i na dalších vysokých školách. Od první poloviny šedesátých let již byly vydávány překlady knižních publikací a také knižní publikace zpracované českými autory.

Aplikovaný výzkum se vztahoval na problematiku koroze kovů, povrchové úpravy a na řešení problémů spojených s vlivem prostředí na korozní poškození elektrotechnických zařízení. SVÚOM komplexně zajišťoval řešení problematiky související s degradací a ochranou kovových výrobků vystavených atmosférickým a provozním vlivům.


Období 1999 - 2017

V současné době výzkumný program směřuje k vývoji pochopení nových mechanismů korozního chování materiálů a povlaků v četných odvětvích průmyslu a dopravy. Jsou zkoušeny nové experimentální postupy a shromažďovány údaje o nových materiálech a povlacích v podmínkách prototypových zkoušek souběžně s vývojem progresivních postupů predikčních modelů pro některé druhy koroze.

Odborníci SVÚOM jsou lektory v různých kurzech celoživotního vzdělávání, např. kurzů pro korozní technology a inženýry, a dále spoluprácují při výuce na ČVUT, VŠCHT a dalších VŠ formou konzultací se studenty, vedením sementrálních a diplomových prací, atd.. Výsledky své práce prezentují na odborných konferencích a v odborných časopisech. SVÚOM vydává odborné příručky a monografie k různým problematikám oboru koroze a protikorozní ochrana.

Pracovníci SVÚOM s.r.o. se podílejí na přípravě mezinárodních norem v oboru koroze a povrchová úprava a na zavádění těchto mezinárodních norem do systému českých technických norem (TNK 32). Od r. 2009 je SVÚOM Centrem technické normalizace pro obor koroze a ochrana proti korozi.

Pracovníci SVÚOM s.r.o. jsou zapojeni v nezávislém poradenství a v krátkodobých průmyslových projektech. Obě tyto činnosti vyžadují sběr údajů o mikrostrukturních a materiálových vlastnostech nově zkoušených materiálů a povlaků, který je nutný k poskytnutí kvalifikované databáze pro průmysl. SVÚOM s.r.o. řeší problematiku odolnosti materiálů a povlaků v reálných aplikacích standardními i novými způsoby. Ty zahrnují tvůrčí mezioborové přístupy jak v použité experimentální metodice, tak i v samotném výzkumu.

Od svého vzniku v roce 1999 SVÚOM s.r.o. v prvé řadě budoval vybavení zkušeben a výzkumných laboratoří tak, aby bylo možné řešit požadavky a potřeby oboru koroze a protikorozní ochrana. Modernizace experimentální základny probíhá průběžně.

Součástí SVÚOM s.r.o. je zkušebna č. 1096 akreditovanou dle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Českým institutem pro akreditaci. Pracovníci SVÚOM s.r.o. jsou zapojeni do poradenské a inspekční činnosti (inspektoři s certifikáty podle ČSN EN V 12387) v oblasti koroze a ochrany proti korozi ve všech oblastech průmyslu.

SVÚOM s.r.o. provozuje 4 atmosférické korozní stanice, kde jsou dlouhodobě a kontinuálně sledovány klimatické parametry a znečištění včetně opakovaných stanovení korozní agresivity lokalit.

Stáhněte si historii také v pdf

zpět