Aktivity

Aktivity společnosti jsou jednotlivé obory činností, vrámci kterých jsme Vám ochotni poskytnout široké portfolio služeb. Naši odborníci jsou otevření k jakékoli spolupráci týkající se našich aktivit.

Zkušebnictví

Akreditovaná zkušebna

V rámci SVÚOM s.r.o. pracuje zkušebna č. 1096 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Zkušebna prochází pravidelnou dozorovou návštěvou Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA). Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku přílohy k osvědčení o akreditaci č. 47/2019. Při externím hodnocení kvality laboratoře odběrateli byla zkušebna SVÚOM s.r.o. č. 1096 v roce 2018 hodnocena jako 100% dodavatel služeb ...

Akreditované zkoušky

Zkoušení protikorozních a fyzikálně-mechanických vlastností povlaků a nátěrových hmot a zkoušení korozní odolnosti materiálů v kapalných a plynných prostředích.

Inspekční činnost

Pod pojmem inspekční činnost se rozumí
  • dozorování prací při provádění povrchových úprav na stavbách a v dílnách
  • provádění kontrolní činnosti potvrzující předepsané jakostní parametry povrchových úprav při přejímce díla
Inspekční činnost provádí pracovníci SVUOM s.r.o. na základě ...

Atmosférické zkušební stanice

Atmosférické korozní zkoušky spočívají ve vystavení vzorků vlivu atmosférických podmínek na zkušebních stanicích a v pravidelném hodnocení vzorků. Atmosférické zkušebnictví je nezastupitelnou součástí výzkumu materiálů a povrchových úprav. SVÚOM s.r.o. provozuje atmosférické zkušební stanice v různých lokalitách ČR

Analytická laboratoř

Provádí základní stanovení a rozbory.

Měření znečistění

K sledování hodnot znečištění ovzduší oxidy síry a oxidy dusíku se používá metoda pasivních vzorkovačů s jednoduchou obsluhou a dostačující přesností měření pro zhodnocení zdrojů znečišťujících atmosféru v dané oblasti. K určení množství prachových částic v ovzduší ...

Klimatické a korozní zkoušky

Klimatické zkoušky jsou zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí a jejich případných změn a jsou určeny ke stanovení schopnosti zařízení a výrobků odolat a uchovat si ...

Fyzikální zkoušky materiálů a povlaků

Měření účinnosti hydrofobizace na silikátových materiálech, atd.

Materiálové inženýrství

Korozní inženýrství

Tento obor se zabývá výzkumem koroze v celé jeho šíři. Mnohaleté zkušenosti s korozí v praxi jsou naší devizou a know-how.

Prováděné korozní zkoušky

Laboratorní neakreditované korozní zkoušky.

Metalografická laboratoř

Metody hodnocení poškození a možné predikce výskytu a rozvoje destrukce materiálu vlivem koroze.

Elektrochemické korozní zkoušky

Elektrochemické metody hodnocení korozní odolnosti materiálů a povlaků.

Materiálová analýza

Analýza poškození povrchu i matrice kovových materiálů a povlaků metodami optické a elektronové mikroskopie.

Atmosférická koroze

Základní podmínkou pro vznik a průběh atmosférické koroze je tedy vytvoření vrstvy vlhkosti kondenzací vzdušné vlhkosti. Korozní rychlost je silně ovlivňována koncentrací nečistot ve vzduchu - nejvýznamnější jsou SO2 a chloridy.

Atmosférické korozní zkoušky

Postihnout všechny faktory působení atmosférického prostředí na materiály a jejich povrchové úpravy lze pouze zkouškami v reálných prostředích za kontinuálního sledování parametrů prostředí.

Dočasná protikorozní ochrana

Dočasná protikorozní ochrana řeší ochranu výrobků při exportu do jiných klimatických oblastí a/nebo při dlouhodobém skladování. Prostředky dočasné ochrany jsou konzervační prostředky a prostředky upravující atmosféru v obalech.

Soudně znalecká činnost

Soudně znalecká činnost

SVÚOM s.r.o. byl jmenován rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR v Praze ze dne 2.2.2000, č.j. 28/99-000 jako ústav se znaleckou činností s rozsahem znaleckého oprávnění pro ochranu kovů proti korozi povlaky kovů, nátěry ...

Ostatní

Povrchové úpravy

stránka se připravuje ...

Integrovaná prevence

Zpracovávání žádosti o IP podle zákona 76/2002 Sb., a vyhlášky č. 554/2002 Sb., posuzování žádostí jako OZO dle § 11 zákona č. 76/2002 Sb., ...

Ochrana životního prostředí

Obor zpracovává odborné posudky v rámci zákona č. 86/2002 Sb.

Centrum technické normalizace

Od 1. 1. 2009 je národním normalizačním orgánem (NNO) České republiky Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Spolu s touto změnou došlo i k transformaci spolupráce NNO se zpracovateli technických norem a byla vytvořena Centra technické normalizace. Pro oblast technické normalizace v oboru koroze a protikorozní ochrana (TNK 32) byla licence CTN přidělena SVÚOM s.r.o. pro následující ...

Poradenská činnost

připravuje se

Školení

připravuje se

Databáze akreditovaných zkušeben

Databáze akreditovaných zkušeben zahrnuje vybrané evropské zkušebny provádějící zkoušky výrobků a materiálů: mechanické, klimatické, korozní, vibrační, kombinované a další zkoušky. Databáze umožňuje vyhledávání dle pracoviště a metody zkoušek (technická norma).

Expertizní činnost

  • posuzování defektů protikorozních opatření v průběhu technického života konstrukcí nebo zařízení
  • návrh protikorozních opatření
nahoru

zpět