Centrum technické normalizace

Centrum technické normalizace

Od 1. 1. 2009 je národním normalizačním orgánem (NNO) České republiky Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Spolu s touto změnou došlo i k transformaci spolupráce NNO se zpracovateli technických norem a byla vytvořena Centra technické normalizace. Pro oblast technické normalizace v oboru koroze a protikorozní ochrana (TNK 32) byla licence CTN přidělena SVÚOM s.r.o. pro následující technické komise mezinárodní normalizace:

  ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin

 • WG 1 Terminologie
 • WG 2 SCC - Korozní praskání
 • WG 4 Atmosférické korozní zkoušky a klasifikace korozní agresivity atmosfér
 • WG 5 Mezikrystalová koroze
 • WG 6 Základní principy korozního zkoušení a interpretace výsledků
 • WG 7 Urychlené korozní zkoušky
 • WG 8 Koordinace
 • WG 9 Korozní zkoušky materiálů pro jadernou energetiku
 • WG 10 Katodická ochrana ocelových konstrukcí uložených v půdě/ve vodě
 • WG 11 Elektrochemické zkušební metody
 • WG 12 Inhibitory koroze
 • WG 13 Vysokoteplotní koroze
 • WG 14 Tribokoroze

 • ISO/TC 107 Kovové a jiné anorganické povlaky

 • WG 1 Žárové stříkání
 • WG 2 Smaltové povlaky
 • WG 3 Terminologie - povrchové úpravy, kovové a jiné anorganické povlaky
 • SC 2 Zkušební metody
 • SC 3 Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky a obdobné úpravy
 • SC 4 Žárové pokovování ponorem (zinkování atd.)
 • SC 7 Korozní zkoušky
 • SC 8 Chemické konverzní povlaky

 • ISO/TC 35 Nátěrové hmoty

 • WG 1 Těkavé organické látky
 • WG 2 Terminologie
 • WG 9 Zkoušení předlakovaných kovů
 • SC 2 Pigmenty a plniva
 • SC 9 Nátěrové hmoty - Obecné zkušební metody
 • SC 10 Nátěrové hmoty - Zkušební metody pro pojiva nátěrových hmot
 • SC 12 Příprava ocelových povrchů před nanášením nátěrových hmot
 • SC 14 Korozní ochrana ocelových konstrukcí nátěry

 • CEN/TC 139 Nátěrové hmoty

 • SC 1 Nátěrové systémy na ochranu ocelových konstrukcí proti korozi
 • SC 1/WG 2 Zkušební metody a interpretace výsledků zkoušek
 • WG 1 Nátěrové systémy na zdivo
 • WG 2 Nátěrové systémy na dřevo
 • WG 8 Práškové organické povlaky na ocelové výrobky žárově pozinkované ponorem
 • WG 9 Zkoušení kontinuálně lakovaných kovových pásů
 • WG 10 Vyluhování biocidů z povlaků a omítek vnějších architektonických prvků
 • WG 11 Vzorkování, kondicionování a zkoušení nátěrů a povlaků podle potřeb CEN/TC 351/WG 2

 • CEN/TC 262 Ochrana kovových materiálů proti korozi

 • WG 2 Žárové zinkování ponorem
 • WG 5 Smaltové povlaky

 • CEN/TC 219 Katodická ochrana

 • WG 1 Katodická ochrana kovových konstrukcí uložených v půdě a ve vodě
 • WG 2 Katodická ochrana oceli v betonu
 • WG 3 Katodická ochrana ocelových konstrukcí v mořské vodě
 • WG 4 Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových konstrukcí
 • WG 5 Kvalifikace a certifikace pracovníků katodické ochrany

 • CEN/TC 240 Žárové stříkání a žárově stříkané povlaky


  Technické normy poskytují pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech. Jsou dokumentem doporučeným, který je založen na společných výsledcích vědy, techniky a praxe, a jsou zaměřeny na dosažení optimálního společenského prospěchu, a záleží tedy na účastnících trhu, jak technické normy vnímají a jak je uplatòují v návrhu a vývoji svých produktů. Přestože by používání technických norem mělo být samozřejmostí jak na straně odběratelů a uživatelů výrobků s povlaky, tak i na stran jejich zhotovovatelů, velmi často se ve své praxi setkáváme s neznalostí norem, což vede velmi často ke vzniku poškození povlaků, reklamací, apod.


  Spolupráce při tvorbě norem ISO, CEN a ČSN: vedení TNK 32 Koroze a protikorozní ochrana; zastoupení ČR v komitétu ISO TC 156 Koroze kovů a slitin a vedení pracovní skupiny WG 4 - atmosférické korozní zkoušky a klasifikace korozní agresivity atmosféry; členství v subkomitétech ISO TC 35 SC 9, 12 a 14 Nátěrové hmoty - protikorozní ochrana ocelových konstrukcí a CEN 139 - Nátěrové hmoty.

zpět