Inspekční činnost

Reference:

rok 2013

 • ČEPS, a.s.
 • VWS MEMSEP s.r.o.
 • Povodí Vltavy
 • Du Pont CZ
 • Linet
 • Koh-I-Noor
 • HAWLE
 • ACO Industries
 • VWS memsep
 • Robert Bosch
 • TRW
 • ALGON

rok 2012

 • Jaderná elektrárna Dukovany
 • ČEPS, a.s.
 • VWS MEMSEP s.r.o.
 • AŽD
 • Povodí Vltavy
 • Siemens
 • Linet
 • Hochtief
 • HAWLE
 • ACO Industries
 • ALGON

rok 2011

 • Jaderná elektrárna Dukovany
 • ČEPS, a.s.

rok 2010

 • Jaderná elektrárna Dukovany
 • ČEPS, a.s.

rok 2009

 • ČEPS, a.s.
 • Český plynárenský svaz
 • ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
 • Národní památkový ústav Ostrava
 • HK spol. s r.o.
 • KLEMENT a.s.
 • Letiště Praha a.s.
 • Block a.s.
 • PRAGOPROJEKT, a.s.
 • SGS Czech Republic, s.r.o.
 • SATJAM, s.r.o.
 • Středoslovenská energetika, a.s.,Žilina
 • VIAMONT a.s.

rok 2008

 • Jaderná elektrárna Dukovany
 • Sartomer Czech, s.r.o.
 • Linet s.r.o.
 • VWS MEMSEP s.r.o.
 • Metrostav, a.s.
 • Povodí Labe s.p.
 • Středoslovenská energetika, Žilina
 • Snowhill a.s.
 • STRABAG, a.s.
 • STRIX Chomutov a. s.
 • TANEX Vladislav, a.s.

rok 2007

rok 2006

 • SSHR
 • Metrostav
 • Strabag
 • ČKD
 • T-mobile

rok 2005

 • SSHR
 • Skanska
 • T-mobile
 • Monroe

Inspekční činnost

Pod pojmem inspekční činnost se rozumí:

 • dozorování prací při provádění povrchových úprav na stavbách a v dílnách
 • provádění kontrolní činnosti potvrzující předepsané jakostní parametry povrchových úprav při přejímce díla
 • posuzování defektů protikorozních opatření v průběhu technického života konstrukcí nebo zařízení

Obvykle je inspekční dozor zajišován u akcí většího rozsahu, např. při realizaci povrchových úprav ocelových konstrukcí mostů, budov, sil, zařízení v chemickém a petrochemickém průmyslu, energetice, dopravě apod.


Inspekční činnost provádí pracovníci SVÚOM s.r.o. na základě "Certifikátu pro personál v oboru koroze a protikorozní ochrany" v souladu s EN V 12387.


Inspektora povrchových úprav si většinou objednává investor, aby jeho prostřednictvím prosazoval požadavky na kvalitu prováděných prací. Bývá velmi vhodné přizvat inspekční organizaci ke konzultaci již ve fázi rozpracovanosti projektové nebo konstrukční dokumentace. Před započetím prací povrchových úprav uvedeného rozsahu by měl zhotovitel předložit objednateli přesný technologický postup, který je po odsouhlasení základním vodítkem pro kontrolní činnost. Tento technologický postup by měl být předem s inspektorem konzultován a sladěn s příslušnými platnými evropskými a mezinárodními normami. Inspekční orgán by měl vypracovat a nechat odsouhlasit plán kontrolní činnosti, tzn. jednotlivé kontrolní operace, počet a rozmístění zkoušek (měření), akceptovatelný výsledek hodnocení, soupis použité měřící techniky, kontrolní plochy a způsob předávání výsledků inspekce.


Nezbytným požadavkem inspekčního orgánu je udělení určitých pravomocí, aby mohl v případě nutnosti zřídit okamžitou nápravu, případně zastavit práce.

zpět