Dočasná protikorozní ochranaDočasná protikorozní ochrana řeší ochranu výrobků při exportu do jiných klimatických oblastí a/nebo při dlouhodobém skladování. Prostředky dočasné ochrany jsou konzervační prostředky a prostředky upravující atmosféru v obalech.

Nebezpečí korozního napadení kovových povrchů se v povýrobních etapách - manipulace, sklado-vání, přeprava - zvětšuje. Při exportu výrobků do jiných klimatických oblastí, ale i při dlouhodobém skla-dování výrobků se ochrana výrobků řeší doplòující dočasnou protikorozní ochranou. Termín dočasná protikorozní ochrana není ani tak určen kratší dobou ochrany, ale tím, že se tento způsob ochrany úmyslně ukončí po požadované době a prostředky se relativně snadno odstraní z povrchu výrobků či zařízení. Pro-středky dočasné ochrany jsou především konzervační prostředky (konzervační oleje, vosky, vazelíny, emulze, snímací laky, snímací hmoty, apod.), a dále pak prostředky upravující atmosféru v obalech (vy-soušedla, vypařovací inhibitory, papíry či fólie s vypařovacími nebo kontaktními inhibitory koroze, apod.). Dočasnou ochranu je možné obecně řešit dvěma způsoby:

  • úpravou podmínek uložení výrobku či zařízení, tj. omezení působení korozně agresivních složek atmosféry v prostředí (vytápěné či klimatizované sklady, balení výrobků, použití vysoušedel či vypa-řovacích inhibitorů v obalech),
  • zabránění či omezení přístupu korozně agresivních složek prostředí na povrch výrobku či zaří-zení, tj. použití konzervačních prostředků, vytvářejících na povrchu bariérovou vrstvu (povlak).

Normy
Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody
Klasifikace podmínek prostředí.ČSN EN 60721-2-3
Klimatické namáhání přepravního balení ...ČSN 77 0930
Bariérové systémy s vysoušedly ...ČSN 77 0113
Zásady pro používání obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze ...ČSN 77 0112
Dočasná protikorozní ochrana. Všeobecné požadavky.ČSN 03 8205
nahoru

zpět