Měření znečistění

Měření znečistění

K sledování hodnot znečištění ovzduší oxidy síry a oxidy dusíku se používá metoda pasivních vzorkovačů (viz. obrázek vpravo) s jednoduchou obsluhou a dostačující přesností měření pro zhodnocení zdrojů znečišujících atmosféru v dané oblasti. K určení množství prachových částic v ovzduší se používá speciální nádobka vystavená v prostoru, do které se volně zachycuje prach. Gravimetrickou metodou zjistíme celkové množství prašného spadu a obsah organických částic udávaný jako "ztráta žíháním".


Uvedené metody pro SO2 a NO2 jsou vhodné k sledování dlouhodobých trendů ve znečištění ovzduší, nově provozovaných zdrojů, jako i účinnosti opatření na snížení imisního zatížení atmosféry. Z výsledků dlouhodobých měření jsou zřejmé sezónní vlivy na hodnoty znečištění. V zimních měsících jsou naměřené koncentrace SO2 a NOx výrazně vyšší než v letních měsících. Výsledky je možné využít k určení agresivity atmosféry a jejímu vlivu na korozi. Podle zařazení lokality do určité kategorie se navrhuje protikorozní ochrana výrobků a konstrukcí.

Příklad dlouhodobého průběhu koncentrace znečištění ovzduší v Praze Holešovicích v letech 2006-2009:

zpět