Fyzikální zkoušky materiálů a povlaků

Měření účinnosti hydrofobizace na silikátových materiálech

Hydrofobizační prostředky se používají k omezení pronikání vodných roztoků a par do podkladů na bázi silikátů (fasád, podlah, betonu, betonové i pálené krytiny, zdiva, apod.). Životnost hydrofobizace se běžně pohybuje od 5 do 10 let podle typu použitého hydrofobizačního prostředku. K měření účinnosti hydrofobizace se používá Karstensova trubice a obdobné metody, např. měření absorpce vody 200 mm vodního sloupce po 30 minutách do hmoty na definovanou smáčenou plochu (50 cm2).

Ve SVÚOM s.r.o. byl vyvinut zkušební přístroj pro stanovení jakosti hydrofobní impregnace silikátových materiálů. Přístroj je vhodný pro měření v laboratoři i v terénu a lze s ním ověřit nejen jakost hydrofobních impregnací, ale i kvalitu utěsòovacích nátěrů na silikátových podkladech. Principem stanovení je měření změn elektrických veličin v čase, které jsou funkcí četnosti a velikosti poruch v hydrofobizované resp. utěsòující ochranné vrstvě.

Přístroj SVUOM má mnoho výhod:

 • zkušební sondu stačí položit na podklad
 • stanovení se provádí současně se 4 sondami (větší zkušební plocha, kratší přípravná doba)
 • naměřené hodnoty se odečítají z digitálního displeje
 • nevzniká počáteční chyba způsobená časovou prodlevou mezi nalitím vody do trubice a nastavením výšky hladiny
 • odpadá tzv. bublinková chyba
 • odpadají chyby při odečtu hladiny způsobené vlivem adsorpce vody do lepicího tmelu, vlivem odpaření vody z trubice nebo stečením kapek vody ze stěn trubice ulpělých při nalévání roztoku
 • zkušební metoda není citlivá na teplotu v intervalu 10 až 30°C
 • rychlost měření; pro kvalitní rozlišení je postačující 90 minut
 • vysoká citlivost a rozlišovací schopnost

Vysoká míra reprodukovatelnosti jednotlivých stanovení je navíc dána 6-ti stupòovou kontrolou:

 • automatická kontrola a optická signalizace stavu baterií
 • kontrola elektronických obvodů přístroje - provádí se před každým měřením, lze ji kdykoliv provést i v průběhu měření bez vlivu na vlastní měření
 • kontrola 0 bodu bez připojených a s připojenými a aktivovanými zkušebními sondami pomocí 1.kalibračního standardu
 • kontrola aktivovaných zkušebních sond pomocí 2.kalibračního standardu před každým měřením i po 90 minutovém měření

Na grafu je uvedeno porovnání měření účinnosti hydrofobizace betonu gravimetrickou a elektrometrickou metodou s vyznačením dosažení nevyhovující kvality hydrofobní impregnace betonu: elektrometricky zjištěná mezní hodnota je max. 300 mV a doba měření 90 minut.

zpět