PUV 2009-20664
Zařízení pro akcelerovanou difúzi nezabudovaných VOC z vrstvy organických povlaků zejména pro urychlení korozních zkoušek

PUV 2009-20664

Technické řešení se týká zařízení pro zrychlené stárnutí nátěrových hmot, zejména dvou- a vícesložkových, po jejich aplikaci na kovové zkušební vzorky a před jejich zkoušením v urychlených korozních zkouškách. Zařízení pro tento způsob umožòuje urychlit proces uvolòování chemicky nezabudovaných těkavých organických látek (VOC) z vrstvy nátěrové hmoty, ke kterému dochází ve venkovní atmosféře jen pozvolna a po mnoho let.

zpět